جستجو

تماس برگشتي (‍Call Back)

تماس برگشتي (callback) به مقصد تماسي اطلاق مي شود که تماس گيرنده (caller) را فوراً قطع کرده و با او مجدداً از طريق سيستم تماس گرفته مي شود، سپس مکالمه به مقصد تماس (call target) ديگري انتقال مي يابد. اين نوع تماس اکثراً در مواقعي کاربرد دارد که تماس گيرنده راه دور دسترسي به نقاط نهايي (endpoint) VoIP را نداشته و نمي خواهند هزينه تلفن راه دور پرداخت نمايند. اين سرويس بيشتر در مورد موبايل ها که تماسهاي داخلي در مقابل تماسهاي خارجي به ميزان قابل توجهي ارزانتر هستند کارآيي داشته و مورد استفاده است. مقصد Callback ميتواند هر يک از منابعي که در PBX تعريف کرده‌ايم (مثلاً extension، voicemail، IVR،  queueيا ...) بوده و يا بصورت مجتمع با DISA که در قسمت بعد توضيح داده مي شود، بصورت مجتمع مورد استفاده قرار گيرد، تا تماس گيرنده بوق آزاد دريافت کرده و قادر به شماره گيري دلخواه خود شود.

براي راه اندازي سرويس تماس برگشتي روي گزينه Callback  در قسمت Internal Options & Configuration  کليک کرده و تنها نياز به پرکردن چهار گزينه در قسمت بعد خواهيد بود.

a)   Callback Description

b)   Callback Number

c)   Delay Before Callback

d)   Destination after Callback

call_back_1.png

در قسمتCallback Description  نامي براي تنظيمات تماس برگشتي تعيين ميشه که قراره بعداً در هر قسمتي از درخت تماس که لازم شد انتخاب کنيم.

در قسمت Callback Number شماره تلفني که سيستم قرار هست آنرا براي برقراري تماس شماره گيري کند، قرار داده مي شود. البته بايد توجه کنيد که شماره تلفني که وارد مي کنيد بايد با يکي از فرمت هاي موجود در قسمت Callback Number شما همخواني داشته باشه (مثلاً اگه در اين قسمت شما فرمت يا الگويي براي شماره هاي 11 رقمي نداشته باشيد و شماره 09121111111 رو وارد کنيد، تنظيمات callback شما بلا اثر شده و بعنوان شماره ناقص فرض ميشود و تماس برگشتي کامل نمي گردد). اگر اين قسمت خالي رها شود، شماره تماس caller ID تماس گيرنده بعنوان شماره تماس درنظر گرفته مي شود (مطمئن شويد که کالرآيدي که به سيستم شما وارد مي گردد، درست باشد و مثلاً بصورت "unavailable" و "unknown" در سيستم ثبت نگردد).

اگر مقداري در قسمتDelay Before Callback  قرار دهيد، به مقداري که شما تعيين کرده ايد (بر حسب ثانيه) بين قطع تماس تا فرآيند شروع عمليات تماس برگشتي تاخير ايجاد مي گردد. مشخص است که اين قسمت اختياري بوده و شما مي توانيد آنرا خالي رها کنيد. اما بهتر است به اين نکته توجه داشته باشيد که بسياري از سيستم هاي تلفني، چند ثانيه اي تا آماده شدن براي تماس مجدد بعد از قطع تماس اتلاف زمان خواهند داشت، بنابراين براي پرهيز از ريسک برخورد با اشغالي خط، بهتر است چندين ثانيه مکث تا آزاد شدن تلفن (موبايل موردنظر) براي قبول تماس بعدي در نظر بگيريد.قسمت Destination after Callback  براي تنظيم مقصد تماسي که قرار است تماس گيرنده بعد از قطع تماس به آن انتقال يابد، استفاده مي شود. در اين قسمت هر مقصد تماس موجودي قابل استفاده است.

پس از اينکه تمام تنظيمات دلخواه صورت گرفت با کليک رويSubmit Changes  و تائيد نهايي تنظيمات (کليک روي نوار نارنجي رنگ Apply Configuration Changes) تماس برگشتي ذخيره و فعال مي گردد.

چند مورد از موارد کاربرد تماس برگشتي را مي توان در موارد زير خلاصه کرد:

شرکتي را درنظر بگيريد که که لازم است کارمندانش توانايي دسترسي به صندوق صوتي از هر نقطه اي را داشته باشند. تماس با شماره toll-free (بدون هزينه تماس) شرکت به ازاء هر چک کردن صندوق صوتي، براي شرکت گران تمام مي شود. در اينحالت مي توان پس از قطع تماس هر تماس گيرنده مجدداً با وي تماس گرفته و مکالمه را به مقصد *98 (Misc Destinations) هدايت نمود. تماس گيرندگان، تماسي از همان شماره اي که آنرا شماره گيري نموده اند، دريافت نموده و از آنها سوالي مبني برextension  موجودشان در سيستم و کلمه عبور پرسيده مي شود، سپس به صندوق صوتي خود دسترسي پيدا مي کنند.
شرکت هايي که هزينه تماسهاي ترانک هاي VoIP آن به صرفه تر از تماس موبايل کارکنان با شرکت تمام مي شود. موبايل کارمندان هزينه تماس گرفته شده ندارد. در اينحالت براي هريک از کارمندان (که لازم است) يک Callback تنظيم مي شود که پس از قطع تماس وي، مجدداً با موبايل کارمند موردنظر تماس برقرار شده و يک مقصد DISA به وي بوق آزادي از PBX تحويل ميدهد؛ بعبارت ديگر با اختصاص يکي از ترانکهاي VoIP شرکت، اجازه تماس بدون هزينه براي موبايل وي داده مي شود. اطلاعات بيشتر در مورد DISA در بخش بعدي به تفصيل توضيح داده ميشود.

شرکت هاي بزرگ که نياز به جمع آوري تماس از همه جاي دنيا را دارند (براي نمونه يک شرکت کارت اعتباري که نياز به دريافت تمام تماسهاي مفقودي کارت، فراموش شدن رمز يا دزديده شدن کلمه عبور را دارد). در چنين مواردي با استفاده از ترانک هاي VoIP درون همان کشوري که مشترک با آن تماس گرفته، به ميزان قابل توجهي از هزينه تماسهاي بين الملل کاسته مي شود. در اينحالت يک تماس برگشتي با تماس گيرنده صورت گرفته و وي را در صف تماس قرار مي دهد. تماس گيرندگان، تماسي از همان شماره اي که آنرا شماره گيري نموده اند، دريافت نموده و به نمايندگان شرکت بمحض آمادگي متصل مي شوند.

راهکارهای سازمانی
مناطق تحت پوشش +ADSL2
فیلترها
Sort
display