جستجو

دسترسي به بوق داخلي از بيرون (DISA)

مقصد تماس DISA زماني کاربرد دارد که لازم است براي تماس گيرنده يک خط آزاد (بوق آزاد) از PBX اختصاص يابد. با داشتن بوق آزاد، تماس گيرنده قادر خواهد بود تمام مواردي که براي endpoint هاي VoIP قابل دسترس هستند، مورد استفاده قرار دهد. به اين معنا که تماس گيرنده راه دور داراي بوق آزاد، مي تواند مستقيماً هر extension اي را شماره گيري نمايد، پيغام هاي صندوق صوتي چک کند، يا حتي از طريق خطوط تلفن متصل به PBX شماره گيري نمايد.براي راه اندازي DISA يا سرويس دسترسي به بوق داخلي از بيرون روي گزينه DISA در منوي موجود در سمت چپ صفحه، زير قسمت Internal Options & Configuration  کليک نماييد، مانند شکل زير:

disa_1.png

در قسمت بعد، هشت گزينه پيکربندي زير را خواهيد بود:

DISA name : اين نام براي مشخص نمودن تنظيمات DISA در جاهاي ديگري از سيستم بعنوان مقصد تماس مورد استفاده قرار مي گيرد.

PIN : براي شناسايي تماس گيرنده زماني که به مقصد تماس از نوع DISA دستيابي مي يابد، مورد استفاده قرار مي گيرد. اگر اين قسمت خالي نباشد، سوالي مبني بر ورود کد شناسايي از تماس گيرنده درخواست ميگردد. اگر مقدار PIN وارد شده با مقدار اين گزينه برابر نباشد، تماس قطع شده و اجازه دسترسي کاربر به مقصد تماس DISA داده نمي شود. ضمناً مي توان چندين PIN را با کاما از هم جدا کرد. (مثلاً وارد کردن مقدار 1234, 5678, 9012 باعث مي شود که تماس گيرنده هر کدام از شماره هاي  1234و 5678 و9012  وارد نمايد، قادر به استفاده از بوق آزاد خواهد بود)

Response Timeout : اين گزينه مدت زماني (به ثانيه) را که سيستم منتظر دريافت ورودي از تماس گيرنده، قبل از قطع مکالمه خواهد بود، را معين مي نمايد. اين زمان علاوه بر شماره هايي که وارد کرده، شامل ارقامي که هنوز وارد نکرده نيز مي باشد، يعني کل زماني که تماس گيرنده جهت ورود شماره زمان دارد. مقدار پيش فرض اين گزينه 10 ثانيه است ولي ين مقدار معمولاً کم است و کاربران را دچار عجله مينمايد. زماني مابين 15 تا20  ثانيه معمولاً براي وارد کردن کامل شماره، بدون انتظار بيش از حد کافي خواهد بود.

Digit Timeout : اين گزينه مدت زماني که سيستم بايد بين ورود ارقام تا شماره گيري بايد منتظر باشد را معين مي ناميد. يعني پس از اينکه تماس گيرنده رقم هاي خود را وارد کرده و منتظر برقراري تماس مي شود، سيستم چقدر (بر حسب ثانيه) بايد صبر کند و ارقام وارد شده را براي برقراري تماس به استريسک بفرستد؟ مقدار پيش فرض اين گزينه 5 ثانيه است و اين مقدار معمولاً براي کاربراني که رقم ها را وارد مي نمايند کافيست، يعني کاربر بيش از 5 ثانيه بين وارد کردن ارقام فاصله نمي دهد.

Require Confirmation : زماني که اين گزينه انتخاب شود، سيستم از تماس گيرنده ميخواهد که هر زمان آمادگي دريافت بوق آزاد را داشت، کليد 1 را فشار دهد. در صورتي که کاربر کليد  1 را فشار ندهد، تماس قطع ميگردد. اين گزينه معمولاً زماني کاربرد دارد که تماس گيرنده مستقيماً از طريق inbound route به مقصد تماس خاص DISA هدايت ميشود. در اينحالت کاربر سريعاً بدون هيچ گونه بوق يا پيغام تاييدي، به مقصدي هدايت ميشود که سريعاً time out شده و تماس قطع ميگردد بدون اينکه تماس گيرنده متوجه شود چه اتفاقي افتاده است.

Caller ID : اين گزينه زماني استفاده ميشود که بخواهيم شماره تماس خروجي چيزي غير از Caller ID تماس گيرنده براي مقصد تماس DISA درنظر گرفته شده باشد. فرمت اين گزينه بايد بصورت "Caller Name" <##########> باشد که در آن بجاي Caller Name  نام تماس گيرنده و بجاي ########## شماره تماس گيرنده قرار داده ميشود(مثلاً "Saeed" <09111234567>). در صورتيکه اين گزينه خالي باشد، شماره تماس گيرنده بعنوان CallerID براي مقصد فرستاده ميشود. (به احتمال زياد شماره اي که شما در اين گزينه قرار مي دهيد براي مقصد فرستاده نخواهد شد، پس بهتر است آنرا خالي رها نماييد، اين تنظيم به ميزان زيادي به ترانک شما بستگي داشته و براي اطلاع بيشتر بايد به قسمت  مراجعه Trunk نماييد)Context : اين گزينه اي context را که استريسک هنگام برقراري تماس از نوع مقصد DISA کاربر را در آن قرار ميدهد مشخص مي نمايد. (توضيحات بيشتر)

Allow Hangup : اگر اين گزينه انتخاب شده باشد، تماس گيرنده مي تواند کد قطع تماس (بطور پيش فرض **) را وارد کرده و تماس جاري را قطع نموده و در اينحالت دوباره بوق آزاد براي او فرستاده شود. اينکار تماس گيرنده DISA را از قطع تماس مطمئن می سازد.

پس از اينکه تمام تنظيمات دلخواه صورت گرفت با کليک رويSubmit Changes  و تائيد نهايي تنظيمات (کليک روي نوار نارنجي رنگ Apply Configuration Changes) DISA ذخيره و سرويس موردنظر فعال مي گردد.

راهکارهای سازمانی
مناطق تحت پوشش +ADSL2
فیلترها
Sort
display