جستجو

منوي منشي ديجيتال IVR

مقاصد نهايي (Final Destinations)

هر تماسي، از هر ترانكي كه به استريسك وارد مي‌شود مبايست مقصدي براي هدايت به آن توسط استريسك داشته باشد، به اين مقاصد Final Destinations گفته مي‌شود، اين مقاصد مي‌توانند از يك داخلي ساده تا يك IVR‌ تو در تو و يا يك برنامه نوشته توسط شما باشد، در اين بخش به معرفي برخي از رايج‌ترين مقاصد نهايي مي‌پردازيم.

منوي منشي ديجيتال (DigitalReceptionist)

معمولا  Interactive Voice Response (IVR)  به منوي منشي ديجيتال اطلاق مي گردد. يکIVR  پيامي که قبلاً ضبط شده را براي تماس گيرنده پخش کرده و از وي درخواست کليدي از تلفن براي اتصالش با سازمان، گروه کاري، شخص و ... مي‌نمايد. سپس سيستم IVR تماس را به مقصد مورد نظر هدايت مي نمايد.‌، IVR هر کليدي را جهت تعيين مقصد تماس (مثلاً ring group مربوط به قسمت فروش) قبول مي نمايد. علاوه بر کليدهاي معمول دو گزينهt, i  هم قابل تعريف هستند. t براي time out (مهلت ورود کليد) و i براي ورودي نادرست درنظر گرفته مي شوند.  جهت ايجاد منشي ديجيتال روي لينک IVR در قسمت چپ صفحه کليک نماييد.

بخش Digital Receptionist با دو قسمت تنظيمات نمايش داده مي شود: قسمت IVR options که با دوازده گزينه قابل تنظيم که در شکل زير نمايش داده مي‌شود.

digital_receptionist_1.png

Change Name: اين گزينه جهت شناسايي منوي موردنظر بوده و توسط FreePBX ترجمه نمي شود.

Announcement: اين منوي کشويي، جهت انتخاب پيغام از پيش ضبط شده براي IVR موردنظر استفاده مي گردد. پيام موردنظر بايد قبلاً ضبط شده و از قسمت System Recordings به ليست پيام هاي FreePBX اضافه شود.

Timeout: عددي که در اين قسمت وارد مي نماييد معادل مدت زماني به ثانيه خواهد بود که منوي IVR منتظر ورود کليد از سوي تماس گيرنده خواهد بود. اگر در اين مدت کليدي از تماس گيرنده دريافت نگردد، تماس به مقصدي که در قسمت t تعيين کرده ايد انتقال مي يابد و در صورت معين نکردن، تماس قطع مي شود.

Enable Directory: اگر اين گزينه انتخاب شود، به تماس گيرنده اجازه داده مي شود که با زدن دکمه # وارد فهرست راهنماي سيستم شده و بر حسب نام يا نام خانوادگي بدنبال شخص موردنظر بگردد. با فشار دکمه مربع (pound key) پيامي براي تماس گيرنده حاوي مراحل ورود نام پخش مي گردد.

VM Return to IVR: اگر اين گزينه انتخاب شود، تماسي که از منوي IVR به صندوق صوتي انتقال يافته است، پس از اتمام کار با صندوق صوتي و پيغامها، در نهايت به IVR بازگردانده مي شود. در صورت عدم انتخاب اين گزينه، پس از اتمام کار با صندوق صوتي تماس قطع خواهد شد.

Enable Direct Dial: با انتخاب اين گزينه، تماس گيرنده قادر خواهد بود مستقيماً در منوي IVR با گرفتن شماره extension به آن وصل شود. درغير اينصورت تماس گيرنده با وارد کردن شماره داخلي موردنظر – حتي اگر extension موجود باشد- پيامي مبني بر شماره اشتباه خواهد شنيد.

Loop Before t-dest: اگر اين گزينه انتخاب شود، پس از اتمام مدت درنظر گرفته شده براي Timeout منو مجدداً شروع به پخش خواهد کرد. منوي IVR به تعدادي که در قسمت Repeat Loops تعيين شده، تکرار خواهد شد. در صورت عدم انتخاب اين گزينه، تماس گيرنده سريعاً به مقصدي که در قسمت t تعيين کرده ايد انتقال مي يابد و يا تماس قطع مي گردد.

Repeat Loops: تعداد دفعات تکرار IVR که در قسمت قبل توضيح داده شد.

Timeout Message: پيغامي که در صورت وارد نکردن هيچ کليدي پس از زماني که در قسمت Timeout وارد شده، براي تماس گيرنده پخش مي شود. البته اين پيغام تنها درصورتي پخش ميشود که مقصدي براي t معين نشده باشد.

Loop Before i-dest: عملکردي مشابه Loop Before t-dest دارد، با اين تفاوت که ورود کليد اشتباه را بررسي مي کند. در صورت عدم انتخاب اين گزينه، تماس گيرنده سريعاً به مقصدي که در قسمت i تعيين کرده ايد انتقال مي يابد و يا تماس قطع مي گردد.

Invalid Message: پيغامي که در صورت وارد کردن انتخاب اشتباه در منوي IVR ، براي تماس گيرنده پخش مي شود. البته اين پيغام تنها درصورتي پخش ميشود که مقصدي براي i معين نشده باشد.

Repeat Loops: تعداد دفعات تکرار منوي صوتي در صورت ورودي نادرست معين، را مشخص مي نمايد. پس از تکرار منوي صوتي به ميزان تعيين شده، تماس قطع مي گردد. حداکثر تعداد نه تکرار تعيين شده است.

قسمت بعدي مربوط به مقاصد تماس IVR destinations مي باشد که کليد وارد شده تماس گيرنده را به مقصد موردنظر مربوط مي کند.

راهکارهای سازمانی
مناطق تحت پوشش +ADSL2
فیلترها
Sort
display